Micropigmentation Full Course (Technician I) (12-14 มิถุนายน 2562)

นักเรียนของเรา (2019)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีทักษะการออกแบบคิ้ว และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานสักกึ่งถาวรมาก่อน
ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับชุดเครื่องสักรุ่น Silvera Machine kit และเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

Micropigmentation Full Course (Technician I) (21-23 มกราคม 2562)

Micropigmentation Full Course (Technician I) (21-23 มกราคม 2562)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีทักษะการออกแบบคิ้ว และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานสักกึ่งถาวรมาก่อน