Ms. Manthana P.

โปรไฟล์นักเรียน

หลักสูตรที่ลงเรียนที่สถาบันไบโอทัช

Ms. Manthana P.

คุณมัณฑนา จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Manthana Eyebrows ในร้อยเอ็ด ประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2020

ขอบพระคุณนักเรียนที่ไว้วางใจเลือกให้สถาบันไบโอทัชเป็นผู้ดูแล
ในการเริ่มต้นสายอาชีพความงามหลักสูตรมาตรฐานสากลจากอเมริกา

Mathana Eyebrows

ที่ Manthana Eyebrows คุณสามารถ สักคิ้ว สักปาก นอกจากนี้ยังมีบริการ BB Glow ต่อขนตา และ แว็กซ์อีกด้วย!

ผลงานของนักเรียน

ที่ Manthana Eyebrows มีบริการให้คุณเลือกมากมาย! ถ้าคุณอยู่แถวร้อยเอ็ดลองไปดูนะคะ!

ที่ตั้ง

Manthana Eyebrows ตั้งอยู่ที่ 81/1 ถนนปัทมานนท์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดประเทศไทย 45000

โปรไฟล์นักเรียนอื่นๆ

Ms. Yanata C.

คุณ Yanata C. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Hello Heaven Tattoo & Arts ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Hollywood Natural Ombre Lips Course เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Pornthip T.

คุณ Pornthip T. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Peony Eyebrows ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Hollywood Natural Ombre Lips Course เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Auranut S.

คุณ Auranut S. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Mildlybrow ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Sasi T.

คุณศศิ จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Beauty Addict ในบางแสนประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Waruni N.

คุณวารุณี จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน WARU by Sister do ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Pimlaphat P.

คุณพิมพล์ภัส จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Pimpla Closet ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 63

อ่านเพิ่มเติม