Ms. Manthana P.

โปรไฟล์นักเรียน

หลักสูตรที่ลงเรียนที่สถาบันไบโอทัช

Ms. Manthana P.

คุณมัณฑนา จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Manthana Eyebrows ในร้อยเอ็ด ประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2020

ขอบพระคุณนักเรียนที่ไว้วางใจเลือกให้สถาบันไบโอทัชเป็นผู้ดูแล
ในการเริ่มต้นสายอาชีพความงามหลักสูตรมาตรฐานสากลจากอเมริกา

Mathana Eyebrows

ที่ Manthana Eyebrows คุณสามารถ สักคิ้ว สักปาก นอกจากนี้ยังมีบริการ BB Glow ต่อขนตา และ แว็กซ์อีกด้วย!

ผลงานของนักเรียน

ที่ Manthana Eyebrows มีบริการให้คุณเลือกมากมาย! ถ้าคุณอยู่แถวร้อยเอ็ดลองไปดูนะคะ!

ที่ตั้ง

Manthana Eyebrows ตั้งอยู่ที่ 81/1 ถนนปัทมานนท์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดประเทศไทย 45000

โปรไฟล์นักเรียนอื่นๆ

คุณ Tsuneo O.

คุณ Tsuneo C. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน BB Glow Spotlight ใน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Kanganachanok R.

คุณ Kanganachanok R. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Chern Luxury ใน สุพรรณบุรี ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Pattaraporn S.

คุณ Pattaraporn S. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Lasherist.studio ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Sasiyaphat K.

คุณ Sasiyaphat K. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Nails.Bar ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow Course เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Pissamai P.

คุณ Pissamai P. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Mam Mono BB & Skin care ในนครนายก ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow Course เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Yananthon P.

คุณ Yananthon P. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Punwara Clinic นกรุงเทพมหานครประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020 และ Micropigmentation Full Course เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2020.

อ่านเพิ่มเติม